Indice

Lèggi e ascolta l’antologia scritta e parlata

« voce precedente

Il vento e il sole: versione in sloveno

voce successiva »

   

il v$nto e il S1le

 

Versione in sloveno

 

Nekoč sta se veter in sonce prepirala, kdo je močnejši.

nek1© Sta Se v%tër in S1nZe prep&rala, gd1 Le mo©n%Lši.

 

Dogovorila sta se, da zmaga tisti, ki prisili popotnika, ki je ta

dogovor&la Sta Se, da @m#ga t&Sti, ki priS&li pop1tnika, ki Le t#

 

čas prišel po cesti, da sleče plašč. Veter začne prvi hudo

©aS priš$u po ZeSti, da Sle pl#š©. v%tër @a©n$^rvi Kud1

 

pihati; toda čim močneje piha tem tesneje se popotnik zavija

p&Kati; t1da ©im mo©n$Le p&Ka tem tëSn$Le Se pop1tnik @av&La

 

v plašč. Končno se veter naveliča. Tedaj pride sonce na vrsto.

v pl#š©. k0n©no Se v%tër navela. tëd#L pr&de S1nZe na vë^rSto.

 

Svoje žarke upre v popotnika, ga vedno bolj ogreva, in ga s

Sv0Le X#rke upr$ v pop1tnika, ga v%dno bol’ ogr%va, ij ga S

 

tem pripravi, da sleče plašč. In veter je moral priznati, da je

tem pripr#vi, da Sle pl#š©. in v%tër Le m1rau pri@n#ti, da Le

 

sonce močnejše.

S1nZe mo©n%Lše.

   

DOP

Redatto in origine da
Bruno Migliorini
Carlo Tagliavini
Piero Fiorelli

 

Riveduto, aggiornato, accresciuto da
Piero Fiorelli
e Tommaso Francesco Bórri

 

Versione multimediale ideata e diretta da
Renato Parascandolo